Conselleria De Igualdad I Politiques Inclusives

resoluciÓ de 27 d’abril de 2020, de la vicepresidÈncia i conselleria d’igualtat i polÍtiques inclusives, per la qual s’ordena l’impuls de la resoluciÓ de les convocatÒries d’ajudes de concurrÈncia competitiva, actualment en termini de...

Sistema de Dependència per a 2016. © 2015, Generalitat Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Politiques Inclusives

S'assignen a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives les competències en matèria de polítiques de prestació social, serveis socials, dependència, persones amb diversitat funcional, famílies, infància i adolescència, adopcions, joventut, dona, persones migrants i voluntariat social. Així mateix, exercirà de portaveu del Consell i de secretària d'aquest. Reglament orgànic.

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas RESOLUCIÓ de 17 de marc de 2020, de la Vicepresidenta i Consellera d Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es disposen mesures extraordinàries de gestió en els ser-veis socials i sociosanitaris en salvaguarda de les perso- nes més vulnerables en el marc de la pandèmia per Covid-19. [2020/2617] RESOLUCIÓN de 17 de.

Aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. Objecte del tràmit. Este tràmit permet l'aportació per via telemàtica de documents a un expedient de sol·licitud d'ajuda obert en la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives…